ଆସିଲା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଖେଳସୂଚୀ

0

^ì@û\òfäú: Rûeò ùjûAQò @ûAiòiò Uò-20 aògßK_e ùLkiìPú û @ùÁâfò@ûùe ùLkû~òaûKê [òaû Gjò Uê‰ðûùc< _ûAñ fòÁ ùeWò KeòQò @ûAiòiò û 2021 iòR^ùe Pµò@û^ cêKêU _ò§òQò Uòc @ùÁâfò@û û ùZYê 2022ùe aògßK_ @ùÁâfò@ûùe @ûùdûRòZ ùjCQò ùZùa \ke @]Òk \a\aû ejòa ùaûfò @ûgû ejòQò û

 

@ûRò iKûkê Gjò iìPú Rûeò KeòQò @ûAiòiò û @ùKÖûae 16eê @ûe¸ ùja Uò-20 aògßK_ Uê‰ðûùc< û 22 ZûeòLeê iê_e fòM ùLkû~òa û Uê‰ðûùc<ùe _â[c cýûP ùLkòùa @ûùdûRK @ùÁâfò@û Gaõ ^ýêRòfûŠ û ùZùa ùeûcû* beòa 23 ZûeòLùe ùLkû~òaûKê [òaû bûeZ-_ûKòÉû^ cýûP û Cbd \k Gjò cýûPeê ^òR ~ûZâû @ûe¸ Keòùa û ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରହିବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୩ରେ ଖେଳାଯିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ୍ ୧୬ଟି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହେବ

ଗ୍ରୁପ୍ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫାଗାନିସ୍ତାନ

ଗ୍ରୁପଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବାଂଲାଦେଶ